(1)
Chebanov, L. .; Kiyanovskiy, A. .; Chebanov, T. .; Lyashenko , I. . Classification of Greenhouses With Flexible Coating. WICE 2022, 1, 125-136.