DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.14-27

A simulation model for choosing strategies for the interaction of business and government in implementing public-private partnership programs

Yu. Chuprina

Abstract


Directions for improving the tools of state regulation of construction by developing targeted programs of public-private partnership are proposed. The formation of the program-targeted methods of regulation in the historical aspect, the legislative and regulatory framework, the dynamics of the development of this process are considered. Destructive factors that interfere with the effective implementation of state regulation of construction were identified, including the lack of preventive measures to prevent negative development, inconsistency of goals, lack of choice of priorities, proper control, and methods for evaluating the effectiveness of programs. It was revealed that the components of the mechanism of state regulation of construction that require improvement are the system of assessing the impact of public policy instruments (budget, tax, tariff, customs, regulatory) and the planning of capital and current costs. It is proposed to use program-targeted methods of regulation more widely in the formation of mechanisms of state regulation by construction; at present, it is a pivotal element of state regulation.


Keywords


construction; mechanism of state regulation; tools of state regulation; program-targeted methods.

References


Попов О.Є. Теоретико-методологічні та концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління: монографія / О.Є. Попов. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. 390 с.

Тян Р.Б. Перспективи та проблеми інвестиційної політики підприємств будівельного комплексу України в умовах ринкової економіки / Р.Б. Тян // Економіка та держава. 2008. №4. С. 25–29

Сорокіна Л.В. Дослідження загроз інвестиційної безпеки будівельних підприємств./ Л.В. Сорокіна, А.Ф. Гойко // Будівельне виробництво, 2016. № 61/2. С. 10-21

Ястремська О.М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади [монографія]. Х.: ХДЕУ, 2004. – 472 с.

Delgado М., Porter, M., Stern. S Convergence, Clusters, and Economic Performance. 2008. URL : http:// http://bit.do/fuZgS

Кузьмін О. Є. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень./ О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха // ЕкономікаУкраїни. 2010. С. 14 – 23.

Інституційні засади трактування економічних систем в умовах посилення їх екологізації таглобалізації / Я.В. Кульчицький та ін.. // Науковийвісник НЛТУУ. 2016. №27. С. 7–13

Воробйов А.В. Державне управління інвестиційною діяльністю в будівництві: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс]. Запоріжжя, 2007. 20 с. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07vavidb. zip. 2.

Бєлєнкова О.Ю Вплив інвестиційної активності на обсяги будівельних робіт в Україні /О.Ю. Бєлєнкова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип.30. 2013. С. 17–26

Гойко А.Ф. Дослідження ефективності інвестування житлового будівництва: регіональний аспект // А.Ф. Гойко, Л.В.Сорокіна / Будівельне виробництво. – 2015, № 57.

Стеценко С.П. Інвестиційна безпека як умова стійкого розвитку економіки під впливом внутрішніх та зовнішніх загроз / С.П. Стеценко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Зб. наук. праць 2014. – Вип. 35– ч.2 – С. 153-156.

Рубцова О.С. Моделювання іноваційно-інвестиційної діяльності в контексті адаптивної гнучкості будівельного підприємства / О.С. Рубцова, Д.А. Рижаков, О.В. Єрмакова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – К:, 2013. – Вип. 29, Ч.2. – С. 49-59.

Тугай О.А. Розробка сучасних аналітичних інструментів та організаційних структур забезпечення економічно надійного інвестування будівництва / Тугай О.А., Стеценко С.П. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Зб. наукових праць 2012.– Вип. 26. ч.1 – С. 87-99

Ізмайлова К.В. Вплив фінансового важелю у впровадженні схем проектного фінансування в Україні / К.В. Ізмайлова // Шляхи підвищення ефективності будівництва: зб. наук. праць. – Вип.28. – 2012. – С.82-87.

Бєлєнкова О.Ю. Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств / О.Ю. Бєлєнкова // Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – 2014. – Вип. 57. – С.24 - 30

Цифра Т.Ю. Практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні / Т.Ю. Цифра // Будівельне виробництво. – 2017. – № 62/2 – С. 45-48

Гойко А.Ф. Удосконалення процедури оцінювання ефективності проектів реконструкції житлових об’єктів засобами теорії нечітких множин / Гойко А.Ф., Сорокіна Л.В. // Збірник наукових праць СНАУ «Вісник Сумського національного університету. Серія: Будівництво». Вип 10 (18), 2014, с. 299 – 307.

Шпакова Г. В. Напрями розвитку будівельної галузі як реакції на інвестиційний попит // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. К.: КНУБА, 2013. Вип. 29. – С. 107-111.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 Yu. Chuprina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)