DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.55-62

State regulation of housing building in ukraine in the context of economic cycle

I. Fedun

Abstract


The article is devoted to the development of the concept of state regulation of housing construction in the context of economic cyclicality. The influence of economic cycles on the indicators of housing development in Ukraine is investigated. The expediency of state regulation of housing construction in the conditions of economic cyclicalness is substantiated and its targets are defined depending on the phase of the economic cycle. An indicative list of economic policy measures of the state that can be implemented in the process of state regulation of housing construction in terms of economic cyclicality is offered.


Keywords


state regulation; housing construction; economic cyclicality.

References


Вахович І.В. Інвестиційні ризики фінансування житлового будівництва в Україні / І.В. Вахович, Ю.Б. Пінчук // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: збірник наукових праць. – К.: КНУБА. – 2008. – Вип. 19. − С.31-34.

Ковалевська О.П. Форми й методи державного регулювання ринку житла / О.П. Ковалевська // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. – 2013. – Вип. 1. – С. 84-94.

Омельчук В.О. Державне регулювання будівництва житла: зарубіжний досвід / В.О. Омельчук // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 110-113.

Петруненко С.В. Державне регулювання житлового будівництва україни в контексті побудови доступного житла // С.В. Петруненко // Економiка та держава. – 2011. - № 7. – С. 138-140.

Пивоваров К.В. Державне регулювання й стимулювання в сфері житлового будівництва // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2009. – № 4. – [Електронний ресурс]: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=250.

Сафонов Ю.М. Житлова сфера в Україні: стан та тенденції розвитку / Ю.М. Сафонов, В.Г. Євтєєва // Ефективна економіка – 2013. – № 6. – [Електронний ресурс]: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2102.

Сич О.С. Проблеми та перспективи розвитку ринку житлового будівництва / О.С. Сич // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 54 (1163). – С. 59-62.

Бєлєнкова О.Ю. Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств / О.Ю. Бєлєнкова // Будівельне виробництво. – 2014. – Вип. 57. – С. 24-30.

Амоша О.І. Антикризова політика держави в будівельній галузі: механізми реалізації: монографія / О.І. Амоша, В.Г. Сєвка, О.В. Шеліхова, Н.Б. Паліга. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – 242 с.

Гойко А.Ф. Оптимізація управління бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах економічної кризи / А.Ф. Гойко, Л.В. Сорокіна, В.А. Скакун // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8.– C. 58-66.

Бєлєнкова О.Ю. Вплив економічної кризи на фінансовий стан підприємств виду діяльності «будівництво» / О.Ю. Бєлєнкова // Будівельне виробництво. – 2010. – Вип. 52. – С. 16-20.

Мещеряков В.В. Теоретичні підходи до формування антикризової політики у будівельній галузі на місцевому рівні / В.В. Мещеряков // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.do/fvtCp

Паліга Н.Б. Механізми реалізації антикризової політики держави в будівельній галузі: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / Н.Б. Паліга; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

Скрипник А.Л. Методичні підходи до прогнозування циклічності розвитку підприємств будівельної галузі / А.Л. Скрипник, А.А. Моголівець // Будівельне виробництво. – 2015. – № 59. – С. 70-73.

Скрипник А.Л. Антициклічне управління будівельними підприємствами України як форма їх захисту від негативних наслідків економічної циклічності / А.Л. Скрипник, Ю.О. Ткаченко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2010. – № 2. – [Електронний ресурс]: http://bit.do/fvtCp

Тян Р.Б. Сучасний стан будівельного ринку України і заходи щодо його стабілізації в умовах світової фінансової кризи / Р.Б. Тян, М.Ф. Іванов, І.В. Грищенко // Економіка будівництва і міського господарства. – 2009. – Т. 5, № 2. – С. 107-112.

Бєлєнкова О.Ю Вплив інвестиційної активності на обсяги будівельних робіт в Україні / О.Ю. Бєлєнкова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип.30. – 2013. – С. 17-26

Сердюк А.В. Підвищення доступності житла / А.В. Сердюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 1. – С. 39-46.

Киричук Ю. Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики / Ю. Киричук // Вісник Національної академії державного управління. – 2013. – №11. – С. 86-93.

Омельчук В.О. Доступність житла в Україні: сучасний стан, тенденції та методика виміру / В.О. Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 17. – С. 41-45.

Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1249. – [Електронний ресурс]: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243183720.

Петрищенко Н.А. Аналіз стану будівельної діяльності у регіонах України/Н.А. Петрищенко//Економіка: реалії часу. – 2015. – №4(20). – С. 192–197.

Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009. – №19. – С. 257.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 I. Fedun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)