DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.79-91

Theoretical prerequisites for the formation of the social responsible development

О. Bielienkova

Abstract


The origin and interrelation of the concepts of "development", "socially responsible development" and the differences between the terms "developer", "customer", "builder", "investor" are analyzed.

In the domestic legislative framework the concept of "development" is currently absent. The current legislation operates with the terms "customer", sometimes "developer", "investor", "general contractor", "subcontractor" and other participants in construction.It is proposed as the main idea of the development to use the concept of sustainable development to meet the needs of the present generation, which does not undermine the ability to meet the needs of future generations.New concepts of "socially responsible real estate development" are proposed development of construction on the basis of awareness of modern and future economic, social and environmental consequences for investors of real estate, other stakeholders, the population, the whole society and the environment, "environmentally oriented real estate" aimed at reducing environmental impact (green building, zero energy homes, use of eco-friendly materials, etc.) and "socially oriented development" real estate development is aimed at developing the social component (development of accessibility of housing, infrastructure, accessibility for small mobile population groups), etc.


Keywords


estate market; development; corporate social responsibility; socially responsible development; developers.

References


Господарський кодекс України URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Цивільний кодекс України URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Закон України «Про архітектурну діяльність» URL:https://cutt.ly/ht6xM58

Закон України «Про планування і забудову територій» https://cutt.ly/At6xCT1

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» URL:https://cutt.ly/Vt6x5fh

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-15

Закон України «Про інвестиційну діяльність» URL: https://cutt.ly/jt6voMZ

Постанова КМУ від 1 серпня 2005 р. N 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF

Гао Шаоцін. Управління ефективністю реконструкції житлового фонду на основі економічного девелопменту (на прикладі міст КНР) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гао Шаоцин; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 245 c.

Пушкина М. Комерческая недвижимость как объект инвестирования [Текст] /М. Пушкина//. –М. –2009. – 244с.

Чем отличается застройщик от девелопера? [Електрон] Режим доступу: http://dengi.ua/realty/299788-Chem-otlichaetsja-zastrojcshik-ot-developera

Кущенко В. В. Правовий режим нерухомості. Девелопмент: сучасна концепція розвитку. М., 2004. С. 11.

Максимов С. Н. Девелопмент. Развитие недвижимости: организация, управление, финансирование. [Текст] /С. Н. Максимов// СПб.: Питер, 2003. -с.8(81)

Поліщук Є.А. Девелоперські компанії на ринку нерухомості[Текст]/ Є.А. Поліщук. – автореф. дис… канд. економ. наук за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. – ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Київ, 2009 – 24 с.

Девелопмент недвижимости [М.А. Котляров, Дж. Дрейн, А.Б. Бриль и др.]; под науч. ред. М.А. Котлярова. — Екатеринбург, 2017. — 127 с.

Пантелеєв П.О. Інвестиційні оцінки у девелопменті житлової нерухомості [Текст] /П.О.Пантелеєв. Економічний аналіз, 2014. – Том 15. – № 2. – С. 19-26.

Професійний девелопмент нерухомості: Інструкція ULI з ведення бінесу /Річард Пейзер, Девід Гамільтон. – М.: Манн, Иванов и Фербер. – 592 с.

Peiser, Richard В. Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business Second Editiod / Peiser, Richard В., Anne В. Frej.– Washington, D.C.: ULI-the Urban Land Institute, 2003.

Development - Cambridge Dictionary [Електрон.]. URL: https://cutt.ly/4t6coqC

Economic-definition [Електронний ресурс] – URL: https://cutt.ly/pt6vxP0

Рашковський О. А. Девелопмент як принципово нова концепція організації інвестиційного процесу[Електрон.] Інвестиції: практика та досвід №5/2016, С.106-108. Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/21.pdf

Шевченко Т.С. Девелопмент нерухомості в Україні: сутність, види, суб’єкти [Текст]/Т.С. Шевченко// Формування ринкових відносин в Україні, 2013, 4. 165-169

Товбич В. Досвід та напрями удосконалення девелопменту у сфері архітектурно-містобудівної діяльності[Електрон. ресурс]/ / В. Товбич, О. Панько, С. Дюжев. – URL:https://cutt.ly/yt6cjAj

Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Девелопмент - методологія втілення проектів інвестування будівництва. Ефективна економіка. 2018. №51 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/51.pdf

Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Особливості девелопменту в реалізації інвестиційних проектів будівництва об’єктів різного функціонального призначення // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 36 Економічний. – К. КНУБА, 2018.- С.22-26.

Всесвітня комісія з навколишнього середовища і розвитку, 1987 http://xn--80 adbkckdfac8cd1ahpld0f.xn--p1ai/files/monographs/OurCommonFuture-introduction.pdf

Corporate Social Responsibility (CSR).URL: https://cutt.ly/Pt6vKeT

Шпакова Г. В., Литвиненко О. В. Утилізація і переробка відходів будівництва: проблеми і перспективи // Містобудування та територіальне планування. Наук.-техн. збірник. Вип. 41. – К.: Міносвіти України, КНУБА. – 2011. – С.468-474.

Цифра Т. Ю. Формування початкової максимальної ціни будівельного контракту при будівництві доступного житла [Текст] /Т. Ю. Цифра// Будівельне виробництво, – 2014. – № 57. – С.80-83.

Титок В.В. Формування моделі житлового будівництва в місті. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2013. №30. С.90-99

Скрипник А.Л. Актуалітети політики інституційного розвитку доступності житла у розрізі управління публічними закупівлями у будівництві/ В.Я. Шевчук, І.Л. Федун, А.Л. Скрипник/ Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018, вип.36/2, С. 223-229.

Цифра Т. Ю. Методичні засади та аналітичні компоненти формування та оцінки економічної стратегії забудовника [Текст] / Цифра Т. Ю. // Будівельне виробництво. – 2017. – №62/2, ч. 2. – С. 89–97.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 О. Bielienkova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)