DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.111-117

Influence on the financial stability of the construction company trends of business activity in the construction industry

O. Molodid, R. Kharchenko

Abstract


The article defines the formation of management of the development of financial stability of the construction company. The author concludes that in order to increase the financial stability of the construction company there is an acceleration of turnover of working capital at the stage of creation of production stocks. Increasing the financial stability of the construction company will contribute to an increase in the share of the main sources of formation of stocks and costs in the total amount of sources of funds.


Keywords


financial stability; indicators; investments; absolute indicators; relative indicators.

References


Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств: підручник / під ред. В. Я. Позднякова. М.: ИНФРА-М 2009.

Бєлєнкова О.Ю Економічна стійкість малих будівельних підприємств України: оцінка, тенденції, перспективи / О.Ю. Бєлєнкова, Ю.В. Антропов // Проблеми економіки, №3–2013, С.51–62.

Bielienkova О.Yu. & Antropov Yu.V. (2013) The prediction model of economic stability (based on small construction enterprises of Ukraine) European Applied Sciences, November-December, 2013, 8, pp. 161-163.

Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: методи і процедури. М.: Фінанси і статистика 2009.

Бєлєнкова О.Ю. Діагностика фінансового стану підприємств за допомогою багатофакторних регресійних рівнянь [Текст] / О.Ю. Бєлєнкова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. – К.: Науковий світ, 2001. – Вип. 9. – C.143–147.

Маркарьян Е.А., Герасименко Г.П., Макар'ян С.Е. Фінансовий аналіз: навч. посібник. 3-э вид., перероб. і доп. М.: ИНФРА-М 2009.

Ізмайлова К.В. Вплив грошового потоку на фінансові результати діяльності будівельних організацій / К.В. Ізмайлова, О.Ю. Бєлєнкова // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. К., 2006. – № 1(10). – С. 88 – 94.

Сорокіна Л. В. Дослідження впливу макроекономічних регуляторів на динаміку нагромадження капіталу у будівництві України / Л.В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 69-81.

Бібік Н.В. Інвестиційна привабливість будівельного підприємства: економічні показники оцінки / Н.В. Бібік // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Економічні науки. – №1(21), 2014. – С.15–24

Бєлєнкова О.Ю. Вплив економічної кризи на фінансовий стан підприємств виду діяльності «будівництво» [Текст] / О.Ю. Бєлєнкова // Будівельне виробництво. – К.: НДІБВ, 2010. – Вип. 52. – С.16–20.

Фадєєва Т.А. Оцінка фінансового стану організації // Податкове планування. 2010 року. № 4.

Шеремет А. Д. Комплексний аналіз господарської діяльності: підручник. М.: ИНФРА-М, 2008.

Бєлєнкова О.Ю. Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000-2008 роках / О.Ю. Бєлєнкова, Н.Б. Сердюченко, Ю.В. Антропов // Економіка та держава – 2011. – № 1 (січень). – С.56-60.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз у будівництві/ К.В. Ізмайлова// – К.: Кондор, 2007. – 236с.

Наказ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства (Методичні рекомендації, п.1.7)» 19.01.2006 N 14

Константюк Н.І., Борко Н.В. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства з метою пошуку резервів їхнього зростання / Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф. «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»/ ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2018. – C. 111-113.

Вахович І.В. Забезпечення економічної стійкості малих будівельних підприємств – основа їх економічної безпеки/І.В. Вахович ,О.О. Молодід//.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2013. – Вип. 30. – С. 249-255.

Измайлова К.В. Финансовый анализ. К.: МАУП, 2000. 148 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 R. Kharchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)