DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.118-124

Consolidated indicators of cost of laying water supply network

L. V. Vakhovych, V. S. Kozenko

Abstract


The article determines the cost of laying one meter of water supply network on the basis of the data of the leading enterprise in laying the external engineering networks of Termosantehservice LLC. The main indicator that affects the cost of construction is the diameter of the pipeline, so based on these data, you can make a forecast of the cost of construction in the future. Forecasting costs for the future enables the company to withstand competition in the industry, respond in a timely manner to changes in the market, to purchase materials at the beginning of construction, to prevent losses from inflation.


Keywords


contract price; pipeline; correlation coefficient; determination coefficient; linear function.

References


ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://bit.do/fvuMH

ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва». [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/5-1-0-1114

ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 «Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у вартості будівництва». [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://bit.do/fvuMH

Мармоза А.Т. Теорія статистики [текст] підручник / А.Т. Мармоза – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 592 с.

Полякова В.П. Информатика для экономистов. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. В.П. Полякова, В.П. Косарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 271 с.

Онищук Г.І. Визначення укрупнених показників вартості будівництва багатоповерхового житлового будинку / Г.І. Онищук, Г.М. Агєєва, С.М. Коломієць // Комунальне господарство міст, 2012. № 106. – С.139-147. (Сер. Економічні науки).

Міхельс В. О. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві / В.О. Міхельс, АВ. Беркута, А.Ф. Гойко, В.П. Бондар, І.В. Вахович, Ю.О. Гриценко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К.: Міленіум, 2010. – 464 c.

Гойко А.Ф., Гриценко Ю.О. Методика складання нормативів кошторисної вартості по укрупнених видах робіт об’єктів реконструкції житла. – К.: Економіка та держава, № 12, 2006. – С. 28-33

Бєлєнкова О.Ю. Оцінювання кошторисної вартості об'єктів у дипломних проектах спеціальності ПЦБ / О.Ю. Бєлєнкова, Л.С. Саушева // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2011. – Вип. 1. – С. 182-185.

Шапошнікова І.О. Оцінка вартості малоповерхових житлових будинків: основні підходи, проблеми, шляхи вдосконалення. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Будівельне виробництво. – №57 – 2014. – С. 76-80.

Чуб В.Ф., Шапошнікова І.О., Дворнік В.В. Щодо нормативної бази для оцінки вартості відтворення малоповерхових житлових будинків / Держ. Інформ. Бюл. про приватизацію. – 2005. – №1. – С. 29-32.

Машошина Т. В. Ціноутворення та нормування проектування у будівництві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Машошина; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2012. – 19 c.

Методика оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293». – 268 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 V. Kozenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)