DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.225-233

Models of forecasting the loss of financial strength as a component of the system of economic security of contracting enterprises

E. Izmaylova, N. Bolila

Abstract


The article reviews Ukrainian and foreign models of forecasting financial stability, which can be used by management of construction companies. It is determined that forecasting financial stability is an important component of the economic security system of a construction company. Analysis of the literature has revealed that the most common methods of assessing financial stability today are the method of coefficients and multifactor models based on the use of correlation-regression analysis. The necessity of using modern information technologies for the formation of the system of economic security of enterprises is substantiated.


Keywords


management; financial analysis; construction company; threats; risks; model of forecasting financial stability; economic security.

References


Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 1998. – № 7.

Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 27 червня 1997 р. // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 1997. – № 12.

Артеменко В.Г, Беллендир М.В. Финансовьій анализ. – М.: ДИС, 1998. – 120с.

Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. – № 9.

Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз у будівництві. Навч. посіб. - К.: Київ. "Кондор". 2007. - 236 с.:

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА-М, 1998. 344 с.

Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва: [моногр.] / Л.В. Сорокіна, А.Ф. Гойко, С.П. Стеценко, К.В. Ізмайлова та інші. – К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2017. – 404 с.

Стеценко С.П. Економічна безпека: сутність і структура / С.П. Стеценко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 24. – С. 104-106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_24_26.

Боліла Н.В. Шляхи запобігання виникнення кризового стану підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 19. 2008. С. 67-69.

Крикун К.В. Оцінка рівня ефективності використання виробничих ресурсів, як засіб попередження банкрутства у будівництві / К.В. Крикун, С.Л. Оліферук, А.С. Рязанов // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 50. – С.168-170.

Bielienkova О.Yu. & Antropov Yu.V. (2013) The prediction model of economic stability (based on small construction enterprises of Ukraine) European Applied Sciences, November-December, 2013, 8 - Stuttgart, Germany- pp. 161-163.

Бєлєнкова О.Ю Економічна стійкість – основа конкурентоспроможності підприємства / О.Ю. Бєлєнкова, Ю.В. Антропов // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. – Вип.32. – 2014. – С. 165-171

Бєлєнкова О.Ю. Оценка точности моделей прогнозирования экономической устойчивости строительных предприятий / О.Ю. Бєлєнкова, Ю.В. Антропов // Приволжский научный вестник,2013-№9 (25)-С.31-36

Вахович І.В. Забезпечення економічної стійкості малих будівельних підприємств – основа їх економічної безпеки / І.В. Вахович, О.О. Молодід // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Київ: КНУБА, 2013. – Вип. 30. – С. 249-255.

Ізмайлова К. В. Імітаційне моделювання фінансових показників інвестиційної діяльності підприємства / К.В. Ізмайлова, В.В. Пархоменко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – К.: КНУБА, 1997. С. 73 – 76.

Сорокіна Л.В. СVР – механізм фінансової безпеки будівельних підприємств у нестійких економічних умовах / А.Ф. Гойко, Л.В. Сорокіна, В.А. Скакун // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». – Вип. 35. – К.: КНУБА, 2017. С. 13 – 36.

Fedosova, O.V., Molodid, O.O. and Terenchuk, S.A. (2011) Vyznachennia rivnia ekonomichnoi bezpeky budivelnoho pidpryiemstva na osnovi ekonometrychnykh modelei, Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. V. 5. Pp. 117-119.

Fedorenko, V.H., Voronkova, T.Ie., Ryzhakova, H.M. & Stetsenko, S.P. (2015). Investytsiino-innovatsiinyi rozvytok v konteksti ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva / //Monohrafiia – DKS tsentr, Kyiv.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 E. Izmaylova, N. Bolila

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)