DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.241-247

Management of financial support for enterprise development

I. V. Novikova

Abstract


The article substantiates the theoretical provisions and practical recommendations for the management of financial support for enterprise development, considers the main directions of forming an effective process for managing financial support for enterprise development. The content of the concept "process of financial management of enterprise development" is substantiated. The key characteristics and features of financial support of enterprise development are generalized.


Keywords


enterprise development; financial support of enterprise development; management process; process of financial support of enterprise development management.

References


Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер; [предисл. В.А. Антономова; пер. с нем. В.С. Автономова и др.]. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.

Зятьковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств / Л.І. Зятьковська // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 148-155.

Фінанси підприємства: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення: монографія / І.В. Журавльова, О.М. Ястремська, Л.О. Меренкова та ін.; за заг. ред. І.В. Журавльової. – Харків: ХНЕУ, 2010. – 428 с.

Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: монографія / Ю.В. Кіндзерський; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». –К., 2013. – 535 с.

Гацька Л.П. Проблеми фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні / Л.П. Гацька, В.Л. Журавський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2005. –№ 80. – С. 37–40.

Дікань Л.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємства: сутність та джерела / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб // Економіка розвитку. – 2007. – № 3 (43). – С. 65–68.

Ломачівська І.А. Формування джерел фінансового забезпечення розвитку суб’єктів малого підприємництва / І.А. Ломачівська // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2012. – Т. 17. – Вип. 3–4. – С. 37–43.

Оксенюк К. І. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні / К. І. Оксенюк // Молодий вчений. – 2017. – № 7 (47). – С. 440–443.

Стеценко С. П. Оцінка інвестиційної привабливості фінансових інструментов у сучасних нестійких економічних умовах / С. П. Стеценко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2012. – № 27. – С. 219–232.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 I. V. Novikova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)