Аlgorithm of diversification management of the enterprise activity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2707-501x.2021.47(2).132-144

Keywords:

investment-operational, financial activity, diversification

Abstract

The algorithm of management of diversification of the enterprise which is based on unity of three main spheres of activity, namely: operational, investment and financial is offered. This combination allows to take into account the comprehensive support of diversification programs and eliminate imbalances and imbalances in the development of enterprises that may arise during the diversification of production. The analysis and generalization of theoretical preconditions of formation of programs of diversification is carried out, the review of sources in the field of management of production programs at the enterprise level, diversification of production, balanced development is carried out.

The research methods are comparative analysis and synthesis, reproductive method, modeling.

As an indicator of the feasibility of diversification used the excess of future return on capital of the enterprise over its value. A diversification program should be adopted when such a ratio is the maximum of the alternatives for a given development option, and should be rejected if it is not supported in different diversification options.

It is revealed that diversification of production activity is one of the ways of development, which affects the investment, financial, operational spheres, leading to sustainable qualitative and quantitative changes of the enterprise. This method of development, acting as a way to reduce risks, helps to increase the financial stability of the enterprise, and hence increase its potential. The created algorithm allows to carry out management of diversification of activity of the enterprise taking into account such important components as cost of the capital and its profitability.

The use of the proposed algorithm article is only one of the ways to manage diversification, which should be combined with budgeting, economic and mathematical modeling, methods of expert evaluation, the creation of simulation models and more. Today there is a need to develop indicators of the effectiveness of diversification programs, assess the feasibility of their implementation and develop models that take into account the peculiarities of the functioning of enterprises in different sectors of the economy.

References

Омельяненко О.П., Дикий О.В. Імплементація технологій та стандартів ризик-менеджменту в систему девелоперського управління будівельних організацій. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 32. С.114 – 121.

Стеценко С.П., Ільїна Т.А. Ільїна Ієрархічна модель оцінювання інфраструктурних ризиків підприємницької діяльності у будівництві. Наукові праці НДФІ. 2019. № 1. C. 119 – 129.

Юрченко Ю.О. Сутнісна характеристика стратегічного управління діяльністю будівельних підприємств. Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування в будівництві: кол. монографія. / за заг.ред. В.М. Лича. К.:КНУБА, 2017. С.155 – 166.

Коміссаренко Д.А. Розвиток малих підприємств на підставі диверсифікації діяльності: автореф. дис. … канд. ек. наук: 08.06.01. Луганськ, 2005. 20с.

Пархоменко В.В. Оцінка інвестиційного потенціалу будівельної організації : автореф. дис. … канд. ек. наук: 08.07.03. Київ, 1999. 19с.

Iзмайлова К.В., Пархоменко В.В. Імітаційне моделювання фінансових показників інвестиційної діяльності підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1997. Вип.2. С.73 – 75.

Рижакова Г.М, Приходько Д.О. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 32. С. 159 – 165.

Боліла Н.В. Пошук управлінських рішень, що забезпечать стійкий фінансовий стан будівельної організації. Економічний вісник університету. ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2008. № 8. С. 65 – 69.

Стеценко С.П. Показники-індикатори економічної безпеки будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2014. Вип. 26 ч.2 C.141–145.

Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю. Вплив грошового потоку на фінансові результати діяльності будівельних організацій. Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. 2006. № 1 (10). C.88 – 94.

Ізмайлова К.В. Вплив фінансового важелю у впровадженні схем проектного фінансування в Україні. Шляхи підвищення ефективності будівництва. 2012. вип.28. С.82 – 87.

Стеценко С.П. Оцінка інвестиційної привабливості фінансових інструментів у сучасних нестійких економічних умовах. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2012. Вип. 27. С. 219 – 232.

Измайлова К. В. Анализ источников формирования активов. Финансы Украины. 2005. № 8. С. 67 – 75.

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. Дослідження загроз інвестиційної безпеки будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2016. Вип. 61. С. 9 – 20.

Лі, Ю., Бiлощицька С. В. Задача вибору стратегiї диверсифiкацiї будiвельного пiдприємства в умовах ризику. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», 2019/ № 2(35), С. 119–126. https://doi.org/10.24144/2616-7700.2019.2(35).119-126

Yuanyuan, L., Biloshchytska S. Diversification of activity as a component of adaptive strategic management of construction enterprise. Management of development of complex systems, 2019, № 37, С. 173–177. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9783233

Кузьмін О.Є., Фещур Р.В., Скибінський О.С., Дрималовська Х.В. Особливості диверсифікації підприємств як чинник забезпечення їх інноваційно-технологічного розвитку. БІЗНЕС ІНФОРМ. – Харків: ХНЕУ, 2015. - №7. – С. 194-201.

Кузьмін О.Є., Передало Х.С., Дрималовська Х.В.Чинники впливу на диверсифікацію діяльності підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки.- 2013. - №769. – С.143-148

Богуславський Є. І., Бобро М. К. Вертикальна диверсифікація як спосіб досягнення синергетичного ефекту. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 21. С. 8–13.

Функціональні методологічні підсистеми управління цифровими трансформаціями бізнес-процесів та оргструктур будівельних підсистем /І.С. Івахненко Х.М. Чуприна та ін. // Система конфігурації менеджменту будівництва: модернізація методико-аналітичних інструментів: кол. монографія за ред. Г.М. Рижакової – К.:Вид-во ДНДІ інформатизації та економіки, 2020. – С.193-214.

Чуприна Х.М., Чуприна Ю.А., Бородавко М.В., Гавріков Д.О. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 169 – 174.

Шилов Є.Й., Гойко А.Ф. Аналіз і управління інвестиційними проектами : навч. посіб. К.: КНУБА, 2000. 56с.

Бєлєнкова О.Ю., Франчук О.В. Управління розвитком підприємства шляхом диверсифікації виробництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2010. Вип. 22. С. 21–26.

Тугай О.А., Поколенко ВО, Рижакова ГМ, Приходько ДО, Лагутіна ЗВ, Стеценко СП Розробка сучасних аналітичних інструментів та організаційних структур забезпечення економічно надійного інвестування будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2012. № 26. С. 87 – 89.

Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Особливості девелопменту в реалізації інвестиційних проектів будівництва об’єктів різного функціонального призначення Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018, № 36, С.22-26.

Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О., Гриценко О.С. Економічні підходи до формування та оцінки стратегії будівельного підприємства. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2018. №4(39). С.70-76.

Published

2021-01-29

How to Cite

Bielienkova , O. . (2021). Аlgorithm of diversification management of the enterprise activity. Ways to Improve Construction Efficiency, 2(47), 132–144. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2021.47(2).132-144