Economic assessment of energy efficiency measures

Authors

  • О. Bielienkova Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1142-5237
  • T. Tsyfra Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
  • O. Matsapura Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
  • I. Ostapenko Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.78-83

Keywords:

energy efficiency of buildings, economic effect, energy efficiency, sensitivity analysis

Abstract

This article proposes an approach to economic evaluation of energy efficiency of multifamily residential buildings, which includes only the cost calculation for every design solution, evaluation of energy saving and indicators of economic efficiency of investment projects (Tok, NPV, IRR), but also to analyze the sensitivity of the project.

References

Закон України «Про енергозбереження»- чинний [Електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80

Костенок Я. О. Державне регулювання енергозбереження в промисловості України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Я. О. Костенок ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — К., 2011. — 19 с.

Кащенко Т.О. Підвищення енергоефективності житлових будинків на основі оптимізації їх форми: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.02 / Т.О. Кащенко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.. — К., 2001. — 18 с..

Суходоля О.М. Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління формуванням енергоефективної економіки України: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / О.М. Суходоля ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 36 с.

Лір В. Е. Енергоефективність як детермінанта енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки / В. Е. Лір, У. Є. Письменна // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F">Економіка і прогнозування . - 2009. - № 1. - С. 31-46.

Настречу зеленой економіке: путь к устойчивому развитию и искоренению бедности. Обобшающий доклад для властных структур. ЮНЕП, 2011. - с.2. – www.unep.org/greeneconomy

Методичні рекомендації з розробки техніко-економічного обґрунтування заходів з підвищення енергетичної ефективності об’єктів невиробничого призначення [Електронний ресурс] – режим доступу до ресурсу: http://minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/2000/1.06.pdf

Держкомстат України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/" href="http://u.to/jkIH" target="_blank">http://www.ukrstat.gov.ua/

Максимов А.С. Теоретико-економічне обгрунтування заходів з підвищення енергетичної ефективності обєктів невиробничого призначення./ Максимов А.С., Довганюк В.М., Вахович І.В., Цифра Т.Ю./- «Зелена» економіка-шлях до сталого розвитку: зб. Матеріалів-К.:Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,2013. – С.113-116.

How to Cite

Bielienkova О., Tsyfra, T., Matsapura, O., & Ostapenko, I. (2018). Economic assessment of energy efficiency measures. Ways to Improve Construction Efficiency, (36), 78–83. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.78-83