DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2014.32.99-111

«НЕЧІТКА АРИФМЕТИКА» як засіб оцінювання економічного ефекту від зміни строків виконання будівельних робіт

Л. В. Сорокіна, А. Ф. Гойко, О. В. Регіда

Abstract


This article proposes a methodological approach to the evaluation of the economic effect produced by all participants investment and construction process due to changes in the construction period. Through the use of "fuzzy arithmetic" on the basis of the developed approach determined the average rate of change of the duration of the construction and the associated level of risk of the customer and the contractor.


Keywords


construction period; the economic effect; economic risk; input intensities of construction products; fixed costs; the profitability of construction production.

References


ДСТУ Б Д.1.1 – 1: 2013. Правила визначення вартості будівництва. –Офіц. вид. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tender1.com.ua/attachments/034_DBN%20D-1-1-1-2013.doc.

Антикризова політика держави в будівельній галузі: механізми реалізації / О.І.Амоша [та ін.]. – Макіївка: ДонНАБА, 2010. – 242 с.

Гойко А.Ф. Економіка будівництва. навч. посіб. /загал. .ред. П.М. Кулікова. – К. КНУБА. 2013 – 139 с.

Гордієнко Т.В. Антикризовий механізм управління результативністю діяльності будівельного підприємства / Т. В. Гордієнко // Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов. – 2012, № 102. – С. 178 – 187.

Коваленко Є.С. Методичні засади оцінювання спроможності будівельних підприємств щодо ефективного використання фінансових ресурсів //Будівельне виробництво: наукова техника. – К. : НДІБВ , 2014. –№ 56. – С. 61–66.

Коваленко Є.С. Управління фінансовими ресурсами будівельних підприємств на основі нечітко-множинного підходу // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 3 (153). – С. 194 – 202.

Про обсяги виконаних будівельних робіт за січень-вересень 2014 року : [Електронний ресурс] // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/building/czinoutvorennya-ekspertiza-ta-rozvitok-budivelnoi-dijalnosti/rozvytok-budivelnoi-diyalnosti/pro-obsyagi-vikonanih-budivelnih-robit-za-sichen-veresen-2014-roku-395223/

Скакун В.А. Економічний інструментарій регулювання бізнес-процесів будівельних підприємств: автореф. дис… канд екон. наук: 08.00.04 / В. А. Скакун; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ , 2011. – 22 с.

Сорокіна Л. В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств / Л. В. Сорокіна. — К. : Лазурит-поліграф, 2011. — 541 с.

Статистична інформація : [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. — Режим доступу : httр://www.ukrstаt.gоv.uа.

Черняк О.І. Інтелектуальний аналіз даних : підручник / О. І. Черняк, П.В. Захарченко. Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка.

Чернуха І.В. Механізми фінансування будівництва : [Електронний ресурс] / Чернуха І.В. – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012 19 1/Chernukh.pdf . – Заголовок з екрану.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 L. Sorokina, A. Hoiko, O. Rehida

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)