DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.41-57

Методичний підхід до вивчення ефективності управління оновленням капіталу будівельних підприємств

А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна

Abstract


Methodical approach to determine the effectiveness of the financial mechanism of the building enterprises that invest in technological innovation. The basis of the approach, which allows to determine the adequacy of cash flows, put the cluster analysis using the k-means and elements of the theory of fuzzy sets.


Keywords


investment in fixed assets; net cash flows; cluster analysis; the membership function; the effectiveness of the financial mechanism.

References


Бондар О.П. Фінансовий стан та фінансова безпека будівельних підприємств України : [Текст] / О. П. Бондар // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2011. — № 4. — С. 10 — 12.

Винник Т. М. Оцінювання інвестиційної привабливості будівництва : [Текст] / Т. М. Винник // Інноваційна економіка [Всеукраїнський науково-виробничий журнал]. — 2012. — № 9 (35). — С. 240 — 244.

Доненко В.І. Сучасні науково-методологічні інструменти інноваційного розвитку будівельних підприємств : монографія / Є. Ю. Антипенко, В. І. Доненко. — Запоріжжя : "Принт-экспресс", 2010. — 265 с.

Загальні засади оцінки майна і майнових прав : Національний стандарт оцінки 1, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1440 від 10 вересня 2003 рік : [Текст] / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України : — [офіц. вид.]. — 26.09.2003. — № 37. — С. 64.

Ісаєнко Д. В. Державна політика у сфері забезпечення стійкого функціонування будівельної галузі : [Електронний ресурс] / Д. В. Ісаєнко // Актуальні проблеми державного управління : [збірник наук. праць]. — Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. — № 1 (37). — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu/2010_1/doc/3/15.pdf.

Макарова Г. С. Оцінка впливу зовнішніх факторів на економічний потенціал будівельного підприємства : [текст] / Г. С. Макарова // Економічний простір : [збірник наук. праць]. — № 63. — Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. — С. 251–257.

Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка : монографія / А. В. Матвійчук. — К. : КНЕУ, 2011. — 439 с.

Оцінка цілісних майнових комплексів : Національний стандарт оцінки 3, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1655 від 29 листопада 2006 року : [Текст] / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України : [офіц. вид.]. — 11.12.2006. — № 48. — С. 62.

Сорокіна Л. В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств : [Текст] / Л. В. Сорокіна. — К. : Лазурит-поліграф, 2011. — 541 с.

Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами МАТLАВ : [Текст] / С. Д. Штовба. — М. : Горячая линия – Телеком, 2007. — 288 с.

Statistica 6. Статистический анализ данных. 3-е изд : [учебник] / А. А. Халафян. — М. : ООО "Бином-Пресс", 2008. — 512 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)