DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.65-80

Оцінювання ризиків інвестиційних проектів в умовах невизначеності: інноваційний підхід

А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна

Abstract


We propose an innovative methodological approach to assessing the risks of investment projects related to the contracting business and its software implementation in the Excel environment MS. The basis of the approach is the algorithm Sugeno fuzzy inference.


Keywords


investment risks; failure to perform construction and Sugeno fuzzy inference algorithm; the membership function; the financial condition of the contractor; the profitability of the industry.

References


Амеліна О.В. Оцінка ризиків інвестиційних проектів / О.В. Анеліна.http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Menedzhment/2010_13/amelina.htm

Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., стер. / Г.О. Бардиш. – К.: Знання, 2006. – 415 с.

В Харькове откроют грузовой терминал / Новости // Деловая столица. — № 22 — 23/628 — 629. — 10.06.2013. — С. 16.

Вовчак О.Д. Інвестування: Навч. пособник / О.Д. Вовчак. – Львів: Новий Світ-2000, 2008.

Жуков В.В. Проектне фінансування: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. / В.В. Жуков. – Харьков: ІНЖЕК, 2004. – 236 с.

Лук'янова В.В. Економічний ризик: Навч. посібник / В.В. Лук'янова, Т.В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 138 с.

Лысенко Е. Источники озеленения : / Е. Лысенко, Е. Демина // Деловая столица. — № 51 — 52/605 — 606. — 17.12.2012.

Методика виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затверджена Постановою КМУ від 16 лютого 2011 р. N 232. —http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF

Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України. - К.: НІСД, 2013. - 48 с.

Ризики посткризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації. - К.: НІСД, 2013. - 43 с.

Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учебное пособие / В. П. Савчук, С. И. Прилипко, Е. Г. Величко. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304с.

Сорокіна Л. В. Моделювання господарських ризиків енергопідприємств на основі нечіткої логіки / Л. В. Сорокіна // Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: Навч. посіб. / Н. В. Караєва, С. В. Войтко, Л. В. Сорокіна – К. : Альфа Реклама. — 2013. — С. 153 —247.

Статистичний щорічник України за 2011 рік / За ред. О. Г. Осауленка. — К. : ТОВ «Август Трейд», 2012. — 558 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.– 2-ге вид. / Г.М. Тарасюк. – К. : Каравела, 2006. – 126 с.

Хасанов Р.Х. Оценка рисков инвестиционных проектов / Р.Х. Хасанов // Управление риском. - 2009. – №2. - С.34-43.

Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами МАТLАВ / С. Д. Штовба. — М. : Горячая линия – Телеком, 2007. — 288 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)