DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.93-102

До проблеми удосконалення фінансового планування на будівельних підприємствах

Є. С. Коваленко

Abstract


Запропоновано науково-методичний підхід удосконалення фінансового планування підприємств будівельної галузі з використанням гібридних нейро-нечітких мереж.


Keywords


фінансове планування; грошові виплати; функції належності; нейро-нечіткі мережі; фаззі-алгоритм типу Сугено; динаміка розрахунків з постачальниками.

References


Литвиненко А. О. Аналіз фінансової стійкості будівельного підприємства : [текст] / Литвиненко А. О., Бусургіна М. А. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 33. – с. 195 – 198.

Бондар О. П. Фінансова безпека підприємств будівельного комплексу при банківському кредитуванні : [Текст] /Бондар О. П. // Проблемы материальной культуры – Экономические науки. – 2011. – № 215 . – С. 22 – 25.

Воробйова О. І. Фінансування та кредитування будівельного комплексу України : [Текст] / О. І. Воробйова, В. О. Гладжикурка // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2009. – № 1 (2). – С. 70-81

Демидова Л. А. Алгоритмы и системы нечеткого вывода при решении задач диагностики городских инженерных коммуникаций в среде МАТLАВ : [Текст] / Л. А. Демидова, В. В. Кираковский, А. Н. Пылькин. – М. : Радио и связь, Горячая линия – Телеком, 2005. – 365 с.

Козак Р. Особливості економічної діяльності будівельних організацій в умовах економічної кризи : [електронний ресурс] / Р. Козак, Ю. Фабрика // Вісник Львівського національного аграрного університету : Серія "Архітектура і сільськогосподарське будівництво". – 2010. / Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського – Режим доступу: – / http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/Ar/2010/files/krcoec.pdf

Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка : монографія / А. В. Матвійчук. – К. : КНЕУ, 2011. – 439 с

Попов С. О. Процеси планування заходів реагування на ризики в проектах ресурсозабезпечення будівельних підприємств : [електронний ресурс] / Попов С.О., Гребенкин С.С., Новак Г.Г. // Збірник наукових праць

Донецького державного університету управління ; Серія "Технічні науки". – 2012. – № 245 / Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського – Режим доступу: – http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdduu/Tn/2012_245/15.pdf

Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы : [Текст] / Д. Рутковская, М. Пилинський, Л. Рутковский ; [пер. с польск. И. Д. Рудинского]. – М. : Горячая линия – Телеком, 2007. – 452 с.

Сорокіна Л. В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств : [Текст] / Л. В. Сорокіна. – К. : Лазурит-поліграф, 2011. – 541 с.

Сорокіна Л. В. Моделювання господарських ризиків енергопідприємств на основі нечіткої логіки : [текст] / Л. В. Сорокіна // Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики : [навч. посіб.] / Н. В. Караєва, С. В. Войтко, Л. В. Сорокіна – К. : Альфа Реклама. – 2013. – 153 –247 с.

Чернуха І. В. Механізми фінансування будівництва : [електронний ресурс] / / Економічний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2012. – № 19/1 / Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_19_1/Chernukh.pdf

Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами МАТLАВ : [Текст] / С. Д. Штовба. – М. : Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 Є. С. Коваленко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)