DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.203-213

Інституціональна складова інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу регіону

С. Р. Пасєка

Abstract


Institutional component of the innovation development of social and regional labor potential. The article explored institutional environment of social and employment potential of the region with the formation of mechanism of this development in terms of modernization of the economy changes, performed a critical review of the legal provision of social and labor potential and based on such conclusions formulated recommendations on new strategic directions of Cherkasy region.

Keywords


social and employment potential; innovative development; institutional environment; economic and social mechanism ; modernization changes; development strategy of the region.

References


Вашків О.П. Інституційні пастки в адмініструванні процесів функціонування підприємств / О.П. Вашків, Л.Л. Куц: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011.../Vaschkiv.pdf

Моторна І.І. Соціально-трудові відносини: формування та розвиток: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / І.І. Моторна. – Київ, 2009. – 20 с.

Полюга В.О. Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, плануванні регулювання економікою» // В.О. Полюга. – Ужгород, 2005. – 24 с.

Трудовий потенціал України : оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку [текст] / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка / за наук. ред. д—ра екон. наук, проф. О.А. Грішнової. — Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ», 2011.— 360 с.

Ядранський Д.М. Трудовий потенціал в системі ринкових перетворень / Д.М. Ядранський, Л.В. Мішковець. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2007. – 196 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 С. Р. Пасєка

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)