DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.28.230-237

Сучасний стан процедури отримання замовником будівництва дозвільних документів

В. В. Титок, О. М. Євдоченко

Abstract


In the article proposed the algorithm for obtaining the customer permission for construction works. Consider the current state of the licensing system in Ukraine.


Keywords


investor; customer; building permit; choice land; raw data; project documentation; acceptance facility.

References


Головні проблеми дозвільної системи у сфері будівництва в Україні та пропозиції щодо їх розв’язання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. academia.org.ua/?p=954.

Дозвільні центри – більше ефективності, менше корупції. [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.opora.org.ua/news.php?id=144/.

Закон України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” від 25.12.2008 р. № 800-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 19. – ст. 257.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву” від 16.09.2008 р. № 509-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 48. – ст. 358.

Матвіїшин Є., Фабрика Ю. Шляхи підвищення ефективності процедур отримання документів дозвільного характеру на будівництво та операції з землею. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vldau/Ar/2008/files/08myxalo.pdf.

Олійник Н.І. Удосконалення існуючої дозвільно-погоджувальної процедури в будівництві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/du/2010_1/files/DU110_16.pdf.

Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” : Закон України № 1869-VI від 11.02.2010 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. - 2010. - № 13. - 2 квіт. – ст. 128.

Скрипничук Т. Проблемні питання реалізації декларативного принципу у сфері дозвільної діяльності в будівництві (на прикладі Івано-Франківської області)// Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 23. «Ефективність державного управління» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Edu/2010_23/fail/Skrypnychuk.pdf.

Украина в рейтинге Doing Business-2013 взлетела на 15 позиций - до 137 места. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/rus/top/show/ukraina-v-reytinge-doing-business-2013-vzletela-na-15-pozitsiy---do-23102012090700.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 В. В. Титок, О. М. Євдоченко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)