DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.28.255-264

Теоретичні аспекти побудови когнітивної моделі ресурсного потенціалу зв’язано-диверсифікованої системи будівельних організацій в процесі аналізу стратегічних альтернатив

Г. В. Лагутін

Abstract


This paper proposes the research of the model of the strategic management of the industrial plants scale activity, built by cognitive modelling.


Keywords


cognitive modelling; financial potential; market potential; production potential; strategic management.

References


Бауліна Т.В. Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки: автореф. дис. д-ра. екон. наук : спец. 08.06.01 / Т.В. Бауліна. – К., 2004. – 32 с.

Валуєв Ю. Принципи і методи побудови і розвитку системи управління підприємством: проблема стабільності та змін / Ю. Валуєв // Економіст. – 2009. – № 11. – С. 62-67.

Видов О.П. Зміни підприємства: природа, типи, принципи управління / Д.К. Воронков // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 16. Ч. ІІ. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 37-41.

Воронков Д. К. Управління змінами в розвитку підприємства: [монографія] / Д. К. Воронков, Ю. С. Погорелов. – Харків: АдвАТМ, 2009. – 436 с.

Воронков Д. К. Когнітивне моделювання стратегічних змін на підприємстві // Д. К. Воронков // Регулювання національної економіки. Зб. наук. праць Донецького державного університету управління. Вип. 114. Т. IХ. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 86-94.

Камерон Э. Управление изменениями: модели, инструменты и технологии организационных изменений / Э. Камерон, М. Грин. – М.: Добрая книга, 2010. – 360 с.

Коттер Джон П. Впереди перемен / Джон П. Коттер; пер. с англ. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2007. – 2.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 Г. В. Лагутін

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)