DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.26.19-30

Крива життєвого циклу як засіб ідентифікації ефективності фінансового управління будівельними підприємствами

Є. С. Коваленко

Abstract


The authors propose a methodological approach to the identification of the stages of the life cycle of construction enterprises by financial stability.


Keywords


S-shaped curves; the logistic curve; the ratio of financial dependence; stage of the life cycle of the building enterprise; business activity; return on equity.

References


Боронос В.Г. Управление эффективностью инновационного процесса на предприятии на основе логистической кривой / В. Г. Боронос, Н. А. Антонюк // Механізм регулювання економіки, 2010, № 1 (45). — с.128 — 135 : [електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2010_1/3_2.pdf.

Ковалев А.П. Применение логистической кривой для определения износа при оценке машин и оборудования : [текст] / А. П. Ковалев. // Вопросы оценки, 2008. — № 4. — с. 38 — 44.

Малахов В.А. Логистические кривые в исследовании движения материальных и финансовых потоков произврдственного предприятия / В. А. Малахов В. А. // БИЗНЕСИНФОРМ № 7 ’2009. С. 74 — 77 : [електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bi/2009_7/74-7.pdf

Окландер І.М. Економіко-математичне моделювання інноваційного розвитку регіону : [текст] / І. М Окландер. // Вісник соціально-економічних досліджень 2011 № 41 (2), с. 257 — 264.

Практикум по логистике: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. : [текст] /Под ред. Б. А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 2006.— 276 с. — (Высшее образование).

Сорокіна Л.В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств : [Текст] / Л. В. Сорокіна. — К. : Лазурит-поліграф, 2011. — 541 с.

Стояновський А.Р. Визначення оптимального терміну реалізації інноваційного проекту в межах інноваційної структури / А. Р. Стояновський, Ю. І. Сидоров, // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10 — С. 322 — 330

Тур Г. І. Пропедевтика прогностичних компетенцій менеджерів в курсі вищої математики / Тур Г.І., Трунова О.В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Збірник наукових праць Випуск 83 Серія: педагогічні науки, Чернігів 2011: [електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2011_83/Tur.pdf


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 Є. С. Коваленко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)