DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.26.50-58

Обґрунтування вибору варіантів надбудови багатоквартирного будинку із застосуванням спеціальної моделі «вибір-реконструкція»

І. І. Степаненко

Abstract


The article is dedicated to foundation of buildup nine-storied combined ferroconcrete building 1970-80 years choice variants in the process of its energy efficient reconstruction  with using special model "Choice-reconstruction"


Keywords


nine-storied combined ferroconcrete building; energy efficient reconstruction; buildup; foundation strengthening; diaphragm of building inflexibility; finite element method; numeral design

References


Сафіуліна К.Р., Колієнко А.Г., Тормосов Р.Ю. Енергозбереження в університетських містечках. Збірник задач для студентів вищих навчальних закладів. Інститут місцевого розвитку. Проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні». – 2011. - 195 с.

Сафіуліна К.Р., Колієнко А.Г., Тормосов Р.Ю. Енергозбереження в університетських містечках. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Інститут місцевого розвитку. Проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні». – 2010. - 309 с.

Жван В. Д. Технологія будівельного виробництва в житлово-комунальному господарстві: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Жван ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 316 с. : рис. - Бібліогр.: с. 315-316.

Кравцова Л. В. Экономический механизм мотивации внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальное хозяйство: дис... канд. экон. наук: 08.10.01 / Кравцова Любовь Викторовна ; Донецкий ун-т экономики и права. – Д.:, 2006. - 228 с

Реконструкция жилых зданий первых массовых серий с надстройкой этажей. Дом-комплекс "Гагаринский" в г. Днепропетровске : [учеб.пособие] / В. И. Большаков [и др.] ; общ. ред. В. И. Большаков ; Приднепровская гос. академия строительства и архитектуры. - Д. : [б.и.], 2007. - 151 с.

Реконструкція житла (RG/ Київ 2000) [Текст] : матеріали другої міжнародної науково-практичної виставки- конференції, Київ, 23- 26 травня 2000 р / ред. М. В. Савицький [та ін.] ; Український науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т будівельних матеріалів і виробів "НДІБМВ", Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний ін-т "НДІ проектреконструкція". - К. : Нора-Прінт, 2000. - 158 с.

Реконструкція промислових та цивільних будівель: навч. посіб. для студ. ВНЗ буд. спец. / Березюк А. М., Шаленний В. Т., Дікарев К. Б., Кириченко О. О. ; за ред. проф. Березюка А. М. - Д. : [ЕНЕМ], 2010. - 183 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 І. І. Степаненко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)